Bookboost's chat icon
Sökresultat: Sökord

VISSELBLÅSARPOLICY

Hotel Tylösand har antagit en visselblåsarpolicy för att möjliggöra för anställda, affärspartners och andra intressenter att på ett säkert sätt kunna rapportera misstanke om allvarliga missförhållanden i företaget som är av allmänhetens intresse. Oegentligheter som anmäls ska vara begångna av en person i ledande position eller en person som har en nyckelposition i verksamheten. Exempel på vad man kan rapportera som inte verkar förenligt med gällande lagar och regler: ekonomisk brottslighet, korruption, stora brister i säkerhet på arbetsplatsen, allvarliga miljöbrott och allvarliga former av diskriminering och trakasserier.

Din anmälan bör innehålla följande information:

  • Ditt namn (frivilligt)
  • Kontaktinformation – e-postadress eller telefonnummer
  • Vad är det för missförhållande du har uppmärksammat?
  • Var har det ägt rum?
  • När hände det? Ange datum, tid och om det är något återkommande.
  • Vem eller vilka i ledande ställning eller nyckelposition är inblandade? Det är bara personer i ledande ställning eller nyckelposition som kan anmälas via visselblåsarfunktionen.
  • Har du tillgång till någon form av dokumentation?
  • Har du vidtagit några andra åtgärder med anledning av de allvarliga oegentligheterna? I sådant fall, vilka åtgärder?

Personen som rapporterar får sin identitet skyddad genom hela förfarandet. Anmälan tas emot av personalansvarig. Du kommer att få information om vad som händer med din anmälan. Om du vill rapportera misstanke om oegentlighet eller olagligt beteende skickar du anmälan till: visselblasare(at)tylosand.se alt. ring 035-172359.

När ska funktionen inte användas?

Funktionen är inte till för allmänna synpunkter på t.ex. ledarskap, arbetsmiljö och verksamhetsplanering. Rapportering av personliga missförhållanden som uteslutande påverkar den rapporterande personen eller den egna arbetssituationen, som konflikter mellan den rapporterande personen och en annan arbetstagare, lönesättning, känsliga personalfrågor som är kopplade till enstaka individer o.s.v. bedöms som regel inte ha ett allmänintresse och ska därför hanteras internt. Den typen av frågor hänvisas till närmsta chef, chefens chef alternativt personalansvarig.

Generella synpunkter och klagomål från gäster och andra intressenter hänvisas till: info@tylosand.se

Visa mer
Visa mindre